Niezgodność towaru z umową?

Ile razy do zakupu przekonały nas wspaniałe fotografie np. lśniących samochodów, elektroniki czy jedzenia? Prawda jest taka, że większość z tych rzeczy w rzeczywistości wygląda zupełnie inaczej jednak wrażenie wspaniałości z fotografii przekonuje do zakupu. Np. czy ktokolwiek, kiedykolwiek otrzymał w KFC kubełek wypełniony ‚z górką’? Albo kanapkę w MCD, która po otwarciu kartonowego pudełeczka wyglądałaby tak wzniośle jak w TV?

Zdaje sobie sprawę, że każda z tych firm w swoich statutach, regulaminach, obwieszczeniach i innych ma zapis, że tego typu treści nie stanowią umowy handlowej jednak czy jest to do końca zgodne z prawem? Osobiście czuję się manipulowany, wręcz oszukiwany przez bombardujące mnie medialne wspaniałości. Odpowiedź UOKiK w dalszej części artykułu:

Zgodnie z art. 4 ust. 1. ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r. nr 171, poz. 1206) Praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu.

Za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się w szczególności praktykę rynkową wprowadzającą w błąd (art. 4 ust. 2 w/w ustawy)

Za praktykę rynkową uznaje się działanie wprowadzające w błąd, jeżeli działanie to w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął (art. 5 ust. 1) Wprowadzającym w błąd działaniem może być w szczególności rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji (art. 5 ust. 2 pkt 1)

Co ważne, to na przedsiębiorcy, któremu zarzuca się stosowanie nieuczciwej praktyki rynkowej spoczywa ciężar dowodu, że dana praktyka rynkowa nie stanowi nieuczciwej praktyki (art. 13 w/w ustawy).

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50 poz.331 ze zm.) nieuczciwe praktyki  rynkowe są zarazem klasyfikowane jako naruszające zbiorowe interesy konsumentów.

Chcąc „pociągnąć” dalej tą sprawę, proponuję zgłosić się do najbliższego miejscu Pani zamieszkania oddziału Federacji Konsumentów (adres znajdzie Pani na stronie http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html).

Federacja może wystąpić do przedsiębiorcy z interwencją w Pani sprawie. Może też sprawę zgłosić do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ad. Wszystkie cytaty i wydarzenia zostały zmyślone.